ιστορία, σκοποί & στόχοι

Η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό:

Την μελέτη και προβολή των προβλημάτων των σχολείων του δήμου Κορδελιού – Εύοσμου και ο συντονισμός της δράσης όλων των Συλλόγων Γονέων για την επίλυσή τους.

Την ανάπτυξη  τον εκσυγχρονισμό  , και την δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας.

Την βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και την κατάργηση της παραπαιδείας.

Την αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.

την αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να παρέχεται ουσιαστική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις.

Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού Σχολικής Υγιεινής.

Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας εντός και εκτός των σχολείων.

Διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η προώθηση και η ανάπτυξη το Σχολικού Αθλητισμού.

Η συστηματική & επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού και της ειρήνης.

.

.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης


 

Αρωγή για την ίδρυση συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων σε όλα τα σχολεία του δήμου Κορδελιού – Εύοσμου.

Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική αυτοδιοίκηση, μαζικούς φορείς, επιστημονικά σωματεία.

Η διαφώτιση των γονέων & κηδεμόνων για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.\

Η έκδοση εντύπων, η διοργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων.

Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη της Ένωσης.

Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και την λύση των προβλημάτων, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.

Η συμμετοχή της Ένωσης στις δημοτικές επιτροπές για τα προβλήματα της παιδείας και η συμμετοχή των συλλόγων γονέων στα όργανα διοίκησης των σχολείων.

Και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια & δραστηριότητα που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

.

.

Οικονομικοί Πόροι


 

Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών

Οι προαιρετικές εισφορές των μελών

Τα έσοδα από εκδηλώσεις και ενέργειες της ένωσης

Δωρεές & επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως και την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτεία, με την προϋπόθεση πως οποιαδήποτε δωρεά ή επιχορήγηση δεν δεσμεύει την Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο.